Tra cứu mã bệnh viện, mã cơ sở khám chữa bệnh, mã cskcb bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Thanh Hóa.

mã bệnh viện tại thanh hóa


Tỉnh Thanh Hóa

STT

Mã CSKCB

Tên Cơ Sở Khám Chữa Bệnh

Huyện Bá Thước

1

38086

Trạm y tế xã ái Thượng

2

38081

Trạm y tế Xã Điền Hạ

3

38082

Trạm y tế Xã Điền Quang

4

38084

Trạm y tế xã Thành Sơn

5

38085

Trạm y tế xã Lương Ngoại

6

38087

Trạm y tế xã Lương Nội

7

38088

Trạm y tế xã Điền Lư

8

38089

Trạm y tế xã Lương Trung

9

38092

Trạm y tế xã Lũng Cao

10

38093

Trạm y tế xã Hạ Trung

11

38095

Trạm y tế xã Thành Lâm

12

38096

Trạm y tế xã Ban Công

13

38098

Trạm y tế xã Văn Nho

14

38099

Trạm y tế xã Thiết ống

15

38102

Trạm y tế xã Thiết Kế

16

38738

Phòng khám đa khoa Lương Điền

17

38078

Trạm y tế thị trấn Cành Nàng

18

38050

Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước

19

38097

Trạm y tế xã Kỳ Tân

20

38091

Trạm y tế xã Lũng Niêm

21

38083

Trạm y tế Xã Điền Trung

22

38094

Trạm y tế xã Cổ Lũng

23

38079

Trạm y tế xã Điền Thượng

24

38792

Trung tâm Y tế huyện Bá Thước


Huyện Cẩm Thủy

1

38722

Phòng khám đa khoa Giang Sơn

2

38167

Trạm y tế xã Cẩm Tú

3

38172

Trạm y tế thị trấn Phong Sơn

4

38173

Trạm y tế xã Cẩm Ngọc

5

38174

Trạm y tế xã Cẩm Long

6

38175

Trạm y tế xã Cẩm Yên

7

38176

Trạm y tế xã Cẩm Tân

8

38178

Trạm y tế xã Cẩm Vân

9

38159

Trạm y tế xã Cẩm Thành

10

38161

Trạm y tế xã Cẩm Quý

11

38162

Trạm y tế xã Cẩm Lương

12

38163

Trạm y tế xã Cẩm Thạch

13

38164

Trạm y tế xã Cẩm Liên

14

38165

Trạm y tế xã Cẩm Giang

15

38166

Trạm y tế xã Cẩm Bình

16

38100

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy

17

38171

Trạm y tế xã Cẩm Tâm

18

38177

Trạm y tế xã Cẩm Phú

19

38169

Trạm y tế xã Cẩm Châu

20

38779

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy


Huyện Đông Sơn

1

38597

Trạm y tế thị trấn Rừng Thông

2

38599

Trạm y tế xã Đông Ninh

3

38600

Trạm y tế xã Đông Khê

4

38601

Trạm y tế xã Đông Hòa

5

38604

Trạm y tế xã Đông Minh

6

38606

Trạm y tế xã Đông Tiến

7

38609

Trạm y tế xã Đông Thịnh

8

38610

Trạm y tế xã Đông Văn

9

38612

Trạm y tế xã Đông Nam

10

38170

Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn

11

38611

Trạm y tế xã Đông Phú

12

38598

Trạm y tế xã Đông Hoàng

13

38605

Trạm y tế xã Đông Thanh

14

38602

Trạm y tế xã Đông Yên

15

38790

Trung Tâm Y Tế Huyện Đông Sơn

16

38613

Trạm y tế xã Đông Quang


Huyện Hà Trung

1

38180

Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung

2

38213

Trạm y tế xã Hà Long

3

38215

Trạm y tế xã Hà Bắc

4

38217

Trạm Y tế xã Yên Dương

5

38219

Trạm y tế xã Hà Giang

6

38223

Trạm Y tế xã Lĩnh Toại

7

38228

Trạm y tế xã Hà Sơn

8

38229

Trạm y tế xã Hà Lĩnh

9

38231

Trạm y tế xã Hà Đông

10

38233

Trạm y tế Xã Hà Tiến

11

38234

Trạm y tế xã Hà Bình

12

38238

Trạm y tế xã Hà Thái

13

38239

Trạm y tế xã Hà Hải

14

38226

Trạm Y tế xã Yến Sơn

15

38214

Trạm y tế xã Hà Vinh

16

38236

Trạm y tế xã Hà Châu

17

97624

Bệnh xá Sư đoàn 390/QĐ1

18

38232

Trạm y tế xã Hà Tân

19

38225

Trạm y tế xã Hà Ngọc

20

38235

Trạm y tế xã Hà Lai

21

38218

Trạm Y tế xã Hoạt Giang

22

38778

Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế huyện Hà Trung

23

38793

Phòng khám đa khoa Mai Thanh


Huyện Hậu Lộc

1

38476

Trạm y tế xã Đồng Lộc

2

38477

Trạm y tế xã Đại Lộc

3

38478

Trạm y tế xã Triệu Lộc

4

38480

Trạm y tế xã Tiến Lộc

5

38481

Trạm y tế xã Lộc Sơn

6

38482

Trạm y tế xã Cầu Lộc

7

38483

Trạm y tế xã Thành Lộc

8

38486

Trạm y tế xã Mỹ Lộc

9

38488

Trạm y tế xã Thuần Lộc

10

38494

Trạm y tế xã Quang Lộc

11

38496

Trạm y tế xã Hòa Lộc

12

38497

Trạm Y tế xã Minh Lộc

13

38498

Trạm y tế xã Hưng Lộc

14

38499

Trạm y tế xã Hải Lộc

15

38501

Trạm y tế xã Ngư Lộc

16

38485

Trạm y tế xã Phong Lộc

17

38495

Trạm y tế xã Phú Lộc

18

38475

Trạm y tế thị trấn Hậu Lộc

19

38210

Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc

20

38493

Trạm y tế xã Liên Lộc

21

38492

Trạm y tế xã Hoa Lộc

22

38756

Phòng khám đa khoa Medic Hậu Lộc

23

38484

Trạm y tế xã Tuy Lộc

24

38490

Trạm y tế xã Xuân Lộc

25

38500

Trạm y tế xã Đa Lộc

26

38777

Phòng Khám đa khoa - Trung tâm y tế Hậu Lộc


Huyện Hoằng Hóa

1

38721

Bệnh viện đa khoa Hàm Rồng

2

38428

Trạm y tế xã Hoằng Giang

3

38431

Trạm y tế xã Hoằng Phượng

4

38432

Trạm y tế xã Hoằng Phú

5

38433

Trạm y tế xã Hoằng Quỳ

6

38434

Trạm y tế xã Hoằng Kim

7

38435

Trạm y tế xã Hoằng Trung

8

38437

Trạm y tế xã Hoằng Sơn

9

38440

Trạm y tế xã Hoằng Cát

10

38443

Trạm y tế xã Hoằng Quý

11

38449

Trạm y tế xã Hoằng Đức

12

38451

Trạm y tế xã Hoằng Đạt

13

38455

Trạm y tế xã Hoằng Đồng

14

38456

Trạm y tế xã Hoằng Thái

15

38458

Trạm y tế xã Hoằng Thành

16

38459

Trạm y tế xã Hoằng Lộc

17

38460

Trạm y tế xã Hoằng Trạch

18

38463

Trạm y tế xã Hoằng Lưu

19

38465

Trạm y tế xã Hoằng Tân

20

38466

Trạm y tế xã Hoằng Yến

21

38467

Trạm y tế Xã Hoằng Tiến

22

38468

Trạm y tế xã Hoằng Hải

23

38471

Trạm y tế xã Hoằng Thanh

24

38472

Trạm y tế xã Hoằng Phụ

25

38462

Trạm y tế xã Hoằng Phong

26

38190

Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa

27

38429

Trạm y tế xã Hoằng Xuân

28

38454

Trạm y tế xã Hoằng Thắng

29

38464

Trạm y tế xã Hoằng Châu

30

38457

Trạm y tế xã Hoằng Thịnh

31

38453

Trạm y tế xã Hoằng Đạo

32

38470

Trạm y tế xã Hoằng Đông

33

38444

Trạm y tế xã Hoằng Hợp

34

38426

Trạm Y tế Thị trấn Bút Sơn

35

38436

Trạm y tế xã Hoằng Trinh

36

38469

Trạm y tế xã Hoằng Ngọc

37

38439

Trạm y tế xã Hoằng Xuyên

38

38450

Trạm y tế xã Hoằng Hà

39

38473

Trạm y tế xã Hoằng Trường

40

38766

Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế Hoằng Hóa

41

38736

Bệnh viện đa khoa Hải Tiến


Huyện Lang Chánh


38080

Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh

1

2

38119

Trạm y tế xã Yên Thắng

3

38125

Trạm y tế xã Giao An

4

38126

Trạm y tế xã Giao Thiện

5

38128

Trạm y tế xã Tam Văn

6

38129

Trạm y tế xã Lâm Phú

7

38117

Trạm y tế thị trấn Lang Chánh

8

38132

Trạm y tế xã Đồng Lương

9

38124

Trạm y tế Xã Trí Nang

10

38118

Trạm y tế xã Yên Khương

11

38127

Trạm y tế xã Tân Phúc

12

38772

Trung tâm Y tế huyện Lang ChánhBottom of Form

Huyện Mường Lát

1

38728

Trạm y tế xã Nhi Sơn

2

38051

Trạm y tế xã Tam Chung

3

38053

Trạm y tế xã Mường Lý

4

38054

Trạm y tế Xã Trung Lý

5

38057

Trạm y tế xã Mường Chanh

6

38049

Trạm y tế thị trấn Mường Lát

7

38270

Bệnh viện đa khoa huyện Mường Lát

8

38056

Trạm y tế xã Pù Nhi

9

38055

Trạm y tế xã Quang Chiểu

10

38780

Trung tâm y tế huyện Mường Lát

Huyện Nga Sơn

1

38504

Trạm y tế xã Nga Vịnh

2

38506

Trạm y tế xã Nga Thiện

3

38509

Trạm Y tế xã Nga Phượng

4

38510

Trạm y tế xã Nga Trung

5

38511

Trạm y tế xã Nga Bạch

6

38512

Trạm y tế xã Nga Thanh

7

38515

Trạm y tế xã Nga Yên

8

38517

Trạm y tế xã Nga Hải

9

38518

Trạm y tế xã Nga Thành

10

38519

Trạm y tế xã Nga An

11

38521

Trạm y tế Xã Nga Điền

12

38522

Trạm y tế xã Nga Tân

13

38523

Trạm y tế xã Nga Thủy

14

38526

Trạm y tế xã Nga Thạch

15

38528

Trạm y tế xã Nga Trường

16

38200

Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn

17

38502

Trạm y tế thị trấn Nga Sơn

18

38527

Trạm y tế xã Nga Thắng

19

38503

Trạm y tế xã Ba Đình

20

38743

Phòng khám đa khoa Đại An

21

38525

Trạm y tế xã Nga Thái

22

38505

Trạm y tế xã Nga Văn

23

38520

Trạm y tế xã Nga Phú

24

38724

Phòng khám đa khoa Thành Đạt

25

38783

Trung Tâm Y Tế Huyện Nga Sơn

26

38516

Trạm y tế xã Nga Giáp

27

38524

Trạm y tế xã Nga Liên

28

38507

Trạm y tế Xã Nga Tiến


Huyện Ngọc Lặc

1

38731

Phòng khám đa khoa An Phước - 68

2

38144

Trạm y tế xã Ngọc Liên

3

38135

Trạm y tế xã Mỹ Tân

4

38136

Trạm y tế xã Thúy Sơn

5

38137

Trạm y tế xã Thạch Lập

6

38138

Trạm y tế xã Vân Am

7

38139

Trạm y tế xã Cao Ngọc

8

38143

Trạm y tế xã Đồng Thịnh

9

38147

Trạm y tế xã Cao Thịnh

10

38148

Trạm y tế xã Ngọc Trung

11

38149

Trạm y tế xã Phùng Giáo

12

38151

Trạm y tế xã Phùng Minh

13

38152

Trạm y tế xã Phúc Thịnh

14

38153

Trạm y tế xã Nguyệt ấn

15

38154

Trạm y tế xã Kiên Thọ

16

38155

Trạm y tế Xã Minh Tiến

17

38133

Trạm y tế thị trấn Ngọc Lặc

18

38142

Trạm y tế xã Quang Trung

19

38156

Trạm y tế xã Minh Sơn

20

38090

Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc

21

38145

Trạm y tế xã Ngọc Sơn

22

38134

Trạm y tế xã Lam Sơn

23

38773

Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế huyện Ngọc Lặc

24

38146

Trạm y tế xã Lộc Thịnh


Huyện Như Thanh

1

38549

Trạm y tế xã Xuân Du

2

38552

Trạm y tế xã Mậu Lâm

3

38554

Trạm y tế xã Phú Nhuận

4

38555

Trạm y tế xã Hải Long

5

38558

Trạm y tế xã Xuân Phúc

6

38559

Trạm y tế xã Yên Thọ

7

38560

Trạm y tế xã Yên Lạc

8

38562

Trạm y tế xã Thanh Tân

9

38563

Trạm y tế xã Thanh Kỳ

10

38547

Trạm y tế thị trấn Bến Sung

11

38553

Trạm y tế xã Xuân Khang

12

38557

Trạm y tế xã Xuân Thái

13

38250

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh

14

38735

Phòng khám đa khoa An Khang

15

38551

Trạm y tế xã Phượng Nghi

16

38548

Trạm y tế xã Cán Khê

17

38784

Trung tâm Y tế huyện Như Thanh


Huyện Như Xuân

1

38530

Trạm y tế xã Bãi Trành

2

38532

Trạm y tế xã Xuân Bình

3

38533

Trạm y tế xã Hóa Quỳ

4

38536

Trạm y tế xã Cát Vân

5

38537

Trạm y tế xã Cát Tân

6

38538

Trạm y tế xã Tân Bình

7

38543

Trạm y tế xã Thanh Phong

8

38545

Trạm y tế xã Thanh Sơn

9

38546

Trạm y tế xã Thượng Ninh

10

38070

Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân

11

38540

Trạm y tế xã Thanh Quân

12

38539

Trạm y tế xã Bình Lương

13

38544

Trạm y tế xã Thanh Lâm

14

38529

Trạm y tế thị trấn Yên Cát

15

38542

Trạm y tế xã Thanh Hòa

16

38531

Trạm y tế xã Xuân Hoà

17

38541

Trạm y tế xã Thanh Xuân

18

38754

Phòng khám đa khoa Nhung Hiếu


Huyện Nông Cống

1

38564

Trạm y tế thị trấn Nông Cống

2

38565

Trạm y tế xã Tân Phúc

3

38566

Trạm y tế xã Tân Thọ

4

38569

Trạm y tế xã Hoàng Giang

5

38572

Trạm y tế Xã Trung Thành

6

38574

Trạm y tế xã Tế Thắng

7

38576

Trạm y tế xã Tế Lợi

8

38577

Trạm y tế xã Tế Nông

9

38579

Trạm y tế xã Minh Khôi

10

38580

Trạm y tế xã Vạn Hòa

11

38582

Trạm y tế xã Vạn Thắng

12

38585

Trạm y tế xã Thăng Long

13

38586

Trạm y tế xã Trường Minh

14

38588

Trạm y tế xã Thăng Bình

15

38589

Trạm y tế xã Công Liêm

16

38590

Trạm y tế xã Tượng Văn

17

38593

Trạm y tế xã Tượng Sơn

18

38594

Trạm y tế xã Công Chính

19

38596

Trạm Y tế xã Yên Mỹ

20

38720

Bệnh viện đa khoa Tâm Đức Cầu Quan

21

38592

Trạm y tế xã Tượng Lĩnh

22

38716

Phòng khám đa khoa Hà Nội

23

38578

Trạm y tế xã Minh Nghĩa

24

38581

Trạm y tế xã Trường Trung

25

38570

Trạm y tế Xã Trung Chính

26

38587

Trạm y tế xã Trường Sơn

27

38160

Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống

28

38568

Trạm y tế xã Tân Khang

29

38567

Trạm y tế xã Hoàng Sơn

30

38584

Trạm y tế xã Vạn Thiện

31

38591

Trạm y tế xã Thăng Thọ

32

38583

Trạm y tế xã Trường Giang

33

38765

Phòng khám đa khoa-Trung tâm y tế Nông Cống


Huyện Quan Hóa

1

38040

Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa

2

38059

Trạm y tế xã Thành Sơn

3

38062

Trạm y tế xã Phú Thanh

4

38063

Trạm y tế Xã Trung Thành

5

38065

Trạm y tế xã Phú Sơn

6

38068

Trạm y tế xã Hiền Chung

7

38069

Trạm y tế xã Hiền Kiệt

8

38071

Trạm y tế Xã Nam Tiến

9

38073

Trạm y tế xã Thiên Phủ

10

38074

Trạm y tế xã Phú Nghiêm

11

38076

Trạm y tế xã Nam Động

12

38075

Trạm y tế xã Nam Xuân

13

38061

Trạm y tế Xã Trung Sơn

14

38066

Trạm y tế xã Phú Xuân

15

38072

Trạm y tế thị trấn Hồi Xuân

16

38064

Trạm y tế xã Phú Lệ

17

38782

Trung tâm Y tế huyện Quan Hóa


Huyện Quan Sơn

1

38729

Trạm y tế xã Trung Tiến

2

38260

Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn

3

38105

Trạm y tế Xã Trung Xuân

4

38106

Trạm y tế Xã Trung Thượng

5

38107

Trạm y tế Xã Trung Hạ

6

38109

Trạm y tế xã Tam Thanh

7

38112

Trạm y tế xã Na Mèo

8

38113

Trạm y tế thị trấn Sơn Lư

9

38115

Trạm y tế xã Sơn Điện

10

38116

Trạm y tế xã Mường Mìn

11

38108

Trạm y tế xã Sơn Hà

12

38111

Trạm y tế xã Sơn Thủy

13

38114

Trạm y tế xã Tam Lư


Huyện Quảng Xương

1

38652

Trạm y tế xã Quảng Lưu

2

38655

Trạm y tế xã Quảng Nham

3

38656

Trạm y tế xã Quảng Thạch

4

38657

Trạm y tế xã Quảng Thái

5

38715

Phòng khám đa khoa 123

6

38625

Trạm y tế xã Quảng Nhân

7

38626

Trạm y tế xã Quảng Ninh

8

38629

Trạm y tế xã Quảng Văn

9

38631

Trạm y tế xã Quảng Yên

10

38635

Trạm y tế xã Quảng Trung

11

38632

Trạm y tế xã Quảng Hòa

12

38623

Trạm y tế xã Quảng Định

13

38634

Trạm y tế xã Quảng Khê

14

38636

Trạm y tế xã Quảng Chính

15

38644

Trạm y tế xã Quảng Giao

16

38651

Trạm y tế xã Quảng Hải

17

38630

Trạm y tế xã Quảng Long

18

38622

Trạm y tế xã Quảng Đức

19

38653

Trạm y tế xã Quảng Lộc

20

38628

Trạm y tế xã Quảng Hợp

21

38639

Trạm y tế xã Quảng Phúc

22

38220

Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương

23

38726

Phòng khám đa khoa 90

24

38620

Trạm y tế xã Quảng Trạch

25

38627

Trạm y tế xã Quảng Bình

26

38637

Trạm y tế xã Quảng Ngọc

27

38638

Trạm y tế xã Quảng Trường

28

38654

Trạm Y tế xã Tiên Trang

29

38767

Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế Quảng Xương

30

38617

Trạm Y tế thị trấn Tân Phong

31

38788

Phòng khám đa khoa An Phúc


Huyện Thạch Thành

1

38182

Trạm y tế thị trấn Vân Du

2

38211

Trạm y tế xã Ngọc Trạo

3

38789

Phòng khám đa khoa 115 Hà Nội

4

38184

Trạm y tế xã Thạch Lâm

5

38185

Trạm y tế xã Thạch Quảng

6

38186

Trạm y tế xã Thạch Tượng

7

38187

Trạm y tế xã Thạch Cẩm

8

38188

Trạm y tế xã Thạch Sơn

9

38191

Trạm y tế xã Thạch Định

10

38193

Trạm y tế xã Thạch Long

11

38194

Trạm y tế xã Thành Mỹ

12

38195

Trạm y tế xã Thành Yên

13

38201

Trạm y tế xã Thành Trực

14

38204

Trạm y tế xã Thành An

15

38205

Trạm y tế xã Thành Thọ

16

38206

Trạm y tế Xã Thành Tiến

17

38207

Trạm y tế xã Thành Long

18

38209

Trạm y tế xã Thành Hưng

19

38179

Trạm y tế thị trấn Kim Tân

20

38192

Trạm y tế xã Thạch Đồng

21

38198

Trạm y tế xã Thành Công

22

38203

Trạm y tế xã Thành Tâm

23

38712

Phòng khám đa khoa Tâm Tài

24

38199

Trạm y tế xã Thành Tân

25

38110

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành

26

38189

Trạm y tế xã Thạch Bình

27

38196

Trạm y tế xã Thành Vinh

28

38197

Trạm y tế xã Thành Minh

29

38771

Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành


Huyện Thiệu Hóa

1

38395

Trạm y tế thị trấn Thiệu Hóa

2

38397

Trạm y tế xã Thiệu Vũ

3

38398

Trạm y tế xã Thiệu Phúc

4

38399

Trạm y tế Xã Thiệu Tiến

5

38400

Trạm y tế xã Thiệu Công

6

38401

Trạm y tế xã Thiệu Phú

7

38404

Trạm y tế xã Thiệu Duy

8

38406

Trạm y tế xã Thiệu Hợp

9

38407

Trạm y tế xã Thiệu Thịnh

10

38408

Trạm y tế xã Thiệu Quang

11

38409

Trạm y tế xã Thiệu Thành

12

38410

Trạm y tế xã Thiệu Toán

13

38414

Trạm Y tế xã Minh Tâm

14

38415

Trạm y tế xã Thiệu Viên

15

38416

Trạm y tế xã Thiệu Lý

16

38417

Trạm y tế xã Thiệu Vận

17

38420

Trạm Y tế xã Tân Châu

18

38422

Trạm y tế xã Thiệu Giao

19

38240

Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hoá

20

38396

Trạm y tế xã Thiệu Ngọc

21

38402

Trạm y tế xã Thiệu Long

22

38411

Trạm y tế Xã Thiệu Chính

23

38749

Bệnh viện đa khoa Đại An

24

38405

Trạm y tế xã Thiệu Nguyên

25

38711

Phòng khám đa khoa An Việt

26

38412

Trạm y tế xã Thiệu Hòa

27

38403

Trạm y tế xã Thiệu Giang

28

38418

Trạm y tế xã Thiệu Trung

29

38781

Trung tâm Y tế Huyện Thiệu Hóa


Huyện Thọ Xuân

1

38331

Trạm y tế xã Phú Xuân

2

38335

Trạm y tế xã Xuân Minh

3

38337

Trạm y tế xã Trường Xuân

4

38313

Trạm y tế xã Xuân Giang

5

38300

Trạm y tế thị trấn Sao Vàng

6

38302

Trạm Y tế xã Xuân Hồng

7

38305

Trạm y tế xã Bắc Lương

8

38306

Trạm y tế xã Nam Giang

9

38307

Trạm y tế xã Xuân Phong

10

38309

Trạm y tế xã Xuân Trường

11

38310

Trạm y tế xã Xuân Hòa

12

38311

Trạm y tế xã Thọ Hải

13

38316

Trạm y tế xã Xuân Hưng

14

38319

Trạm y tế xã Thọ Xương

15

38321

Trạm y tế xã Xuân Phú

16

38324

Trạm y tế xã Xuân Thiên

17

38328

Trạm y tế xã Quảng Phú

18

38120

Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân

19

38329

Trạm y tế xã Xuân Tín

20

38318

Trạm y tế xã Thọ Lâm

21

38299

Trạm y tế thị trấn Lam Sơn

22

38308

Trạm y tế xã Thọ Lộc

23

38320

Trạm y tế xã Xuân Bái

24

38317

Trạm y tế xã Thọ Diên

25

38333

Trạm y tế xã Xuân Lập

26

38314

Trạm Y tế xã Xuân Sinh

27

38325

Trạm y tế xã Thuận Minh

28

38757

Phòng khám đa khoa Lam Sơn

29

38327

Trạm y tế xã Thọ Lập


Huyện Thường Xuân

1

38341

Trạm y tế xã Yên Nhân

2

38344

Trạm y tế xã Xuân Lẹ

3

38347

Trạm y tế xã Lương Sơn

4

38348

Trạm y tế xã Xuân Cao

5

38349

Trạm y tế xã Luận Thành

6

38350

Trạm y tế xã Luận Khê

7

38351

Trạm y tế xã Xuân Thắng

8

38352

Trạm y tế xã Xuân Lộc

9

38354

Trạm y tế xã Xuân Dương

10

38355

Trạm y tế xã Thọ Thanh

11

38356

Trạm y tế xã Ngọc Phụng

12

38339

Trạm y tế thị trấn Thường Xuân

13

38060

Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân

14

38357

Trạm y tế xã Xuân Chinh

15

38358

Trạm y tế xã Tân Thành

16

38345

Trạm y tế xã Vạn Xuân

17

38768

Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế Thường Xuân


Huyện Triệu Sơn

1

38360

Trạm y tế xã Thọ Sơn

2

38363

Trạm y tế xã Hợp Lý

3

38366

Trạm y tế xã Triệu Thành

4

38373

Trạm y tế xã Dân Quyền

5

38374

Trạm y tế xã An Nông

6

38375

Trạm y tế xã Vân Sơn

7

38376

Trạm y tế xã Thái Hòa

8

38377

Trạm y tế thị trấn Nưa

9

38379

Trạm y tế Xã Đồng Tiến

10

38380

Trạm y tế xã Đồng Thắng

11

38381

Trạm y tế xã Tiến Nông

12

38383

Trạm y tế xã Xuân Thịnh

13

38385

Trạm y tế xã Thọ Dân

14

38386

Trạm y tế xã Xuân Thọ

15

38389

Trạm y tế xã Thọ Cường

16

38393

Trạm y tế xã Nông Trường

17

38394

Trạm y tế xã Bình Sơn

18

38362

Trạm y tế Xã Thọ Tiến

19

38359

Trạm y tế thị trấn Triệu Sơn

20

38150

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn

21

38364

Trạm y tế Xã Hợp Tiến

22

38367

Trạm y tế xã Hợp Thắng

23

38372

Trạm y tế xã Dân Lý

24

38388

Trạm y tế xã Thọ Ngọc

25

38390

Trạm y tế xã Thọ Phú

26

38361

Trạm y tế xã Thọ Bình

27

38378

Trạm y tế xã Đồng Lợi

28

38384

Trạm y tế xã Xuân Lộc

29

38391

Trạm y tế xã Thọ Vực

30

38392

Trạm y tế xã Thọ Thế

31

38382

Trạm y tế xã Khuyến Nông

32

38368

Trạm y tế xã Minh Sơn

33

38371

Trạm y tế xã Dân Lực

34

38387

Trạm y tế xã Thọ Tân

35

38365

Trạm y tế xã Hợp Thành

36

38786

Phòng khám đa khoa An Thịnh

37

38770

Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế Triệu Sơn


Huyện Vĩnh Lộc

Top of Form

1

Bottom of Form

38243

Trạm y tế xã Vĩnh Quang

2

38245

Trạm y tế Xã Vĩnh Tiến

3

38246

Trạm y tế xã Vĩnh Long

4

38247

Trạm y tế xã Vĩnh Phúc

5

38249

Trạm Y tế xã Minh Tân

6

38252

Trạm y tế xã Vĩnh Hòa

7

38255

Trạm Y tế xã Ninh Khang

8

38256

Trạm y tế xã Vĩnh Thịnh

9

38257

Trạm y tế xã Vĩnh An

10

38241

Trạm y tế thị trấn Vĩnh Lộc

11

38130

Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc

12

38248

Trạm y tế xã Vĩnh Hưng

13

38244

Trạm y tế xã Vĩnh Yên

14

38785

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lộc

15

38253

Trạm y tế xã Vĩnh Hùng

Bottom of Form


Huyện Yên Định

1

38698

Trạm y tế xã Định Công

2

38732

Bệnh viện đa khoa Trí Đức Thành

3

38261

Trạm y tế xã Yên Phú

4

38262

Trạm y tế thị trấn Yên Lâm

5

38263

Trạm y tế xã Yên Tâm

6

38265

Trạm y tế thị trấn Quý Lộc

7

38266

Trạm y tế xã Yên Thọ

8

38268