Tra cứu mã bệnh viện, mã cơ sở khám chữa bệnh, mã cskcb bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Nghệ An

Mã bệnh viện tại nghệ an


Tỉnh Nghệ An

STT

Mã CSKCB

Tên Cơ Sở Khám Chữa Bệnh

Huyện Anh Sơn

1

40556

Trạm y tế xã Hoa sơn

2

40296

Trạm y tế xã Thành Sơn

3

40297

Trạm y tế xã Bình Sơn

4

40298

Trạm y tế xã Tam Sơn

5

40299

Trạm y tế xã Đỉnh Sơn

6

40303

Trạm y tế xã Tường Sơn

7

40305

Trạm y tế xã Vĩnh Sơn

8

40306

Trạm y tế xã Lạng Sơn

9

40308

Trạm y tế xã Thạch Sơn

10

40310

Trạm y tế xã Long Sơn

11

40312

Trạm y tế xã Lĩnh Sơn

12

40313

Trạm y tế xã Cao Sơn

13

40300

Trạm y tế xã Hùng Sơn

14

40307

Trạm y tế xã Hội Sơn

15

40304

Trạm y tế xã Tào Sơn

16

40010

Trung tâm y tế huyện Anh Sơn

17

40294

Trạm y tế thị trấn Anh Sơn

18

40302

Trạm y tế xã Đức Sơn

19

40295

Trạm y tế xã Thọ Sơn

20

40309

Trạm y tế xã Phúc Sơn

21

40301

Trạm y tế xã Cẩm Sơn

22

40311

Trạm y tế xã Khai Sơn


Huyện Con Cuông

1

40013

Bệnh viện đa khoa KV Tây Nam Nghệ An

2

40263

Trạm y tế xã Thạch Ngàn

3

40264

Trạm y tế xã Đôn Phục

4

40265

Trạm y tế xã Mậu Đức

5

40266

Trạm y tế xã Châu Khê

6

40268

Trạm y tế xã Bồng Khê

7

40270

Trạm y tế xã Lục Dạ

8

40271

Trạm y tế xã Môn Sơn

9

40269

Trạm y tế xã Yên Khê

10

40262

Trạm y tế xã Cam Lâm

11

40267

Trạm y tế xã Chi Khê

12

40260

Trạm y tế xã Bình Chuẩn

13

40261

Trạm y tế xã Lạng Khê


Huyện Diễn Châu

1

40007

Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu

2

40324

Trạm y tế xã Diễn Hải

3

40327

Trạm y tế xã Diễn Vạn

4

40332

Trạm y tế xã Diễn Đồng

5

40333

Trạm y tế xã Diễn Bích

6

40334

Trạm y tế xã Diễn Hạnh

7

40335

Trạm y tế xã Diễn Ngọc

8

40336

Trạm y tế xã Diễn Quảng

9

40338

Trạm y tế xã Diễn Hoa

10

40339

Trạm y tế xã Diễn Thành

11

40340

Trạm y tế xã Diễn Phúc

12

40343

Trạm y tế xã Diễn Cát

13

40345

Trạm y tế xã Diễn Tân

14

40346

Trạm y tế xã Minh Châu

15

40349

Trạm y tế xã Diễn Lộc

16

40351

Trạm y tế xã Diễn An

17

40315

Trạm y tế xã Diễn Lâm

18

40318

Trạm y tế xã Diễn Yên

19

40319

Trạm y tế xã Diễn Hoàng

20

40321

Trạm y tế xã Diễn Mỹ

21

40323

Trạm y tế xã Diễn Phong

22

40578

Phòng khám bệnh đa khoa tư nhân Yên Lý

23

40317

Trạm y tế xã Diễn Trường

24

40347

Trạm y tế xã Diễn Thọ

25

40330

Trạm y tế xã Diễn Xuân

26

40314

Trạm y tế thị trấn Diễn Châu

27

40329

Trạm y tế xã Diễn Kỷ

28

40337

Trạm y tế xã Diễn Nguyên

29

40352

Trạm y tế xã Diễn Phú

30

40583

Phòng khám Đa khoa tư nhân Đồng Thành

31

40585

Phòng khám đa khoa tư nhân 115 Phú Hậu

32

40331

Trạm y tế xã Diễn Thái

33

40545

Bệnh viện đa khoa Phủ Diễn

34

40322

Trạm y tế xã Diễn Hồng

35

40326

Trạm y tế xã Diễn Liên

36

40325

Trạm y tế xã Diễn Tháp

37

40588

Phòng khám đa khoa tư nhân Bắc Diễn Châu

38

40350

Trạm y tế xã Diễn Trung

39

40316

Trạm y tế xã Diễn Đoài

40

40344

Trạm y tế xã Diễn Thịnh

41

40320

Trạm y tế xã Diễn Hùng

42

40328

Trạm y tế xã Diễn Kim

43

40348

Trạm y tế xã Diễn Lợi


Huyện Đô Lương

1

40005

Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương

2

40566

Trạm y tế xã Giang Sơn Đông

3

40391

Trạm y tế xã Giang Sơn Tây

4

40393

Trạm y tế xã Bồi Sơn

5

40394

Trạm y tế xã Hồng Sơn

6

40395

Trạm y tế xã Bài Sơn

7

40399

Trạm y tế xã Thượng Sơn

8

40400

Trạm y tế xã Hòa Sơn

9

40401

Trạm y tế xã Đặng Sơn

10

40403

Trạm y tế xã Nam Sơn

11

40407

Trạm y tế xã Đà Sơn

12

40408

Trạm y tế xã Lạc Sơn

13

40409

Trạm y tế xã Tân Sơn

14

40410

Trạm y tế xã Thái Sơn

15

40415

Trạm y tế xã Minh Sơn

16

40418

Trạm y tế xã Hiến Sơn

17

40419

Trạm y tế xã Mỹ Sơn

18

40420

Trạm y tế xã Trù Sơn

19

40412

Trạm y tế xã Thịnh Sơn

20

40390

Trạm y tế thị trấn Đô Lương

21

40398

Trạm y tế xã Tràng Sơn

22

40405

Trạm y tế xã Yên Sơn

23

40414

Trạm y tế xã Xuân Sơn

24

40421

Trạm y tế xã Đại Sơn

25

40392

Trạm y tế xã Lam Sơn

26

40416

Trạm y tế xã Thuận Sơn

27

40417

Trạm y tế xã Nhân Sơn

28

40413

Trạm y tế Xã Trung Sơn

29

40406

Trạm y tế xã Văn Sơn

30

40396

Trạm y tế xã Ngọc Sơn

31

40404

Trạm y tế xã Lưu Sơn

32

40411

Trạm y tế xã Quang Sơn

33

40402

Trạm y tế xã Đông Sơn

34

40590

Phòng khám bệnh đa khoa tư nhân Cường Phát

35

40397

Trạm y tế xã Bắc Sơn

36

40591

Phòng khám bệnh đa khoa tư nhân Anh Thái


Huyện Hưng Nguyên

1

40002

Trung tâm y tế huyện Hưng Nguyên

2

40516

Trạm y tế xã Hưng Trung

3

40517

Trạm y tế xã Hưng Yên Nam

4

40520

Trạm y tế xã Hưng Đạo

5

40521

Trạm y tế xã Hưng Mỹ

6

40523

Trạm y tế xã Hưng Lĩnh

7

40524

Trạm y tế xã Hưng Thông

8

40527

Trạm y tế xã Hưng Nghĩa

9

40534

Trạm y tế xã Châu Nhân

10

40515

Trạm y tế thị trấn Hưng Nguyên

11

40525

Trạm y tế xã Hưng Tân

12

40533

Trạm y tế xã Xuân Lam

13

40536

Trạm y tế xã Hưng Thành

14

40526

Trạm y tế xã Hưng Lợi

15

40561

Trạm y tế xã Hưng Yên Bắc

16

40529

Trạm y tế xã Long Xá

17

40522

Trạm y tế xã Hưng Thịnh

18

40528

Trạm y tế xã Hưng Phúc

19

40518

Trạm y tế xã Hưng Tây


Huyện Kỳ Sơn

1

40122

Trạm y tế thị trấn Mường Xén

2

40123

Trạm y tế xã Mỹ Lý

3

40126

Trạm y tế xã Đoọc Mạy

4

40128

Trạm y tế xã Mường Lống

5

40129

Trạm y tế xã Na Loi

6

40130

Trạm y tế xã Nậm Cắn

7

40133

Trạm y tế xã Bảo Thắng

8

40134

Trạm y tế xã Hữu Lập

9

40135

Trạm y tế xã Tà Cạ

10

40136

Trạm y tế xã Chiêu Lưu

11

40142

Trạm y tế xã Nậm Càn

12

40138

Trạm y tế xã Hữu Kiệm

13

40131

Trạm y tế xã Bảo Nam

14

40139

Trạm y tế xã Tây Sơn

15

40015

Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn

16

40568

Bệnh xá Quân dân y- Đoàn kinh tế quốc phòng 4 - Quân khu 4

17

40140

Trạm y tế xã Mường ải

18

40127

Trạm y tế xã Huồi Tụ

19

40132

Trạm y tế xã Phà Đánh

20

40141

Trạm y tế xã Na Ngoi

21

40124

Trạm y tế xã Bắc Lý

22

40137

Trạm y tế xã Mường Típ

23

40125

Trạm y tế xã Keng Đu


Huyện Nam Đàn

Top of Form

1

Bottom of Form

40003

Trung tâm y tế huyện Nam Đàn

2

40491

Trạm y tế thị trấn Nam Đàn

3

40492

Trạm y tế xã Nam Hưng

4

40493

Trạm y tế xã Nam Nghĩa

5

40496

Trạm y tế xã Nam Xuân

6

40497

Trạm y tế xã Nam Thái

7

40500

Trạm y tế xã Nam Giang

8

40501

Trạm y tế xã Xuân Hòa

9

40505

Trạm y tế xã Kim Liên

10

40508

Trạm y tế xã Xuân Lâm

11

40579

Phòng khám bệnh đa khoa tư nhân Tân Thanh - Nam Đàn

12

40512

Trạm y tế xã Trung Phúc Cường

13

40502

Trạm y tế xã Hùng Tiến

14

40509

Trạm y tế xã Nam Cát

15

40506

Trạm y tế xã Thượng Tân Lộc

16

40499

Trạm y tế xã Nam Lĩnh

17

40510

Trạm y tế xã Khánh Sơn

18

97415

Bệnh xá Trường Quân sự/QK4

19

40495

Trạm y tế xã Nam Anh

20

40494

Trạm y tế xã Nam Thanh

21

40514

Trạm y tế xã Nam Kim

22

40589

Phòng khám bệnh đa khoa tư nhân An Phước

23

40507

Trạm y tế xã Hồng Long

Bottom of Form


Huyện Nghi Lộc

1

40009

Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc

2

40458

Trạm y tế thị trấn Quán Hành

3

40460

Trạm y tế xã Nghi Yên

4

40463

Trạm y tế xã Nghi Đồng

5

40464

Trạm y tế xã Nghi Thiết

6

40466

Trạm y tế xã Nghi Quang

7

40468

Trạm y tế xã Nghi Mỹ

8

40469

Trạm y tế xã Nghi Phương

9

40470

Trạm y tế xã Nghi Thuận

10

40471

Trạm y tế xã Nghi Long

11

40472

Trạm y tế xã Nghi Xá

12

40476

Trạm y tế xã Nghi Thịnh

13

40479

Trạm y tế xã Nghi Thạch

14

40480

Trạm y tế xã Nghi Trung

15

40483

Trạm y tế xã Nghi Phong

16

40485

Trạm y tế xã Nghi Vạn

17

40487

Trạm y tế xã Phúc Thọ

18

40484

Trạm y tế xã Nghi Xuân

19

40465

Trạm y tế xã Nghi Lâm

20

40459

Trạm y tế xã Nghi Văn

21

40467

Trạm y tế xã Nghi Kiều

22

40474

Trạm y tế xã Nghi Hoa

23

40481

Trạm y tế xã Nghi Trường

24

40478

Trạm y tế xã Nghi Công Nam

25

40475

Trạm y tế xã Khánh Hợp

26

40482

Trạm y tế xã Nghi Diên

27

40462

Trạm y tế xã Nghi Hưng

28

40461

Trạm y tế xã Nghi Tiến

29

40595

Phòng khám đa khoa tư nhân Thiên Phước

30

40040

Bệnh viện Phổi Nghệ An

31

40477

Trạm y tế xã Nghi Công Bắc

32

40490

Trạm y tế xã Nghi Thái


Huyện Nghĩa Đàn

1

40011

Bệnh viện đa khoa KV Tây Bắc Nghệ An

2

40567

Trung tâm y tế huyện Nghĩa Đàn

3

40168

Trạm y tế xã Nghĩa Lâm

4

40170

Trạm y tế xã Nghĩa Lợi

5

40171

Trạm y tế xã Nghĩa Bình

6

40173

Trạm y tế xã Nghĩa Minh

7

40174

Trạm y tế xã Nghĩa Phú

8

40177

Trạm y tế xã Nghĩa Thịnh

9

40179

Trạm y tế xã Nghĩa Hội

10

40180

Trạm y tế xã Nghĩa Thành

11

40195

Trạm y tế xã Nghĩa Khánh

12

40192

Trạm y tế xã Nghĩa An

13

40581

Trạm y tế Thị Trấn Nghĩa Đàn

14

40167

Trạm y tế xã Nghĩa Lạc

15

40176

Trạm y tế xã Nghĩa Hồng

16

40183

Trạm y tế xã Nghĩa Hiếu

17

40193

Trạm y tế xã Nghĩa Long

18

40172

Trạm y tế xã Nghĩa Thọ

19

40165

Trạm y tế xã Nghĩa Mai

20

40169

Trạm y tế xã Nghĩa Sơn

21

40166

Trạm y tế xã Nghĩa Yên

22

40175

Trạm y tế xã Nghĩa Hưng

23

40194

Trạm y tế xã Nghĩa Lộc

24

40191

Trạm y tế xã Nghĩa Đức

25

40178

Trạm y tế xã Nghĩa Trung

Huyện Quế Phong

1

40096

Trạm y tế thị trấn Kim Sơn

2

40098

Trạm y tế xã Đồng Văn

3

40099

Trạm y tế xã Hạnh Dịch

4

40100

Trạm y tế xã Tiền Phong

5

40103

Trạm y tế xã Châu Kim

6

40106

Trạm y tế xã Nậm Nhoóng

7

40107

Trạm y tế xã Quang Phong

8

40097

Trạm y tế xã Thông Thụ

9

40104

Trạm y tế xã Mường Nọc

10

40101

Trạm y tế xã Nậm Giải

11

40102

Trạm y tế xã Tri Lễ

12

40018

Trung tâm y tế huyện Quế Phong

13

40105

Trạm y tế xã Châu Thôn

14

40108

Trạm y tế xã Cắm Muộn


Huyện Quỳ Châu

1

40017

Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu

2

40110

Trạm y tế thị trấn Tân Lạc

3

40112

Trạm y tế xã Châu Thuận

4

40114

Trạm y tế xã Châu Nga

5

40115

Trạm y tế xã Châu Tiến

6

40119

Trạm y tế xã Châu Bình

7

40121

Trạm y tế xã Diên Lãm

8

40111

Trạm y tế xã Châu Bính

9

40116

Trạm y tế xã Châu Hạnh

10

40118

Trạm y tế xã Châu Phong

11

40117

Trạm y tế xã Châu Thắng

12

40113

Trạm y tế xã Châu Hội

13

40120

Trạm y tế xã Châu Hoàn


Huyện Quỳ Hợp

1

40016

Trung tâm y tế huyện Quỳ Hợp

2

40034

Trạm y tế Công ty TNHH Mía đường Nghệ An

3

40196

Trạm y tế thị trấn Quỳ Hợp

4

40197

Trạm y tế xã Yên Hợp

5

40198

Trạm y tế xã Châu Tiến

6

40202

Trạm y tế xã Liên Hợp

7

40203

Trạm y tế xã Châu Lộc

8

40204

Trạm y tế xã Tam Hợp

9

40206

Trạm y tế xã Châu Quang

10

40209

Trạm y tế xã Nghĩa Xuân

11

40212

Trạm y tế xã Văn Lợi

12

40213

Trạm y tế xã Nam Sơn

13

40214

Trạm y tế xã Châu Lý

14

40216

Trạm y tế xã Bắc Sơn

15

40200

Trạm y tế xã Đồng Hợp

16

40208

Trạm y tế xã Minh Hợp

17

40215

Trạm y tế xã Hạ Sơn

18

40211

Trạm y tế xã Châu Đình

19

40210

Trạm y tế xã Châu Thái

20

40199

Trạm y tế xã Châu Hồng

21

40205

Trạm y tế xã Châu Cường

22

40207

Trạm y tế xã Thọ Hợp

23

40201

Trạm y tế xã Châu Thành


Huyện Quỳnh Lưu

1

40008

Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu

2

40218

Trạm y tế xã Quỳnh Thắng

3

40234

Trạm y tế xã Quỳnh Tam

4

40236

Trạm y tế xã Quỳnh Thạch

5

40240

Trạm y tế xã Quỳnh Hậu

6

40241

Trạm y tế xã Quỳnh Lâm

7

40242

Trạm y tế xã Quỳnh Đôi

8

40243

Trạm y tế xã Quỳnh Lương

9

40244

Trạm y tế xã Quỳnh Hồng

10

40246

Trạm y tế xã Quỳnh Bá

11

40247

Trạm y tế xã Quỳnh Minh

12

40248

Trạm y tế xã Quỳnh Diễn

13

40249

Trạm y tế xã Quỳnh Hưng

14

40251

Trạm y tế xã Quỳnh Nghĩa

15

40254

Trạm y tế xã Sơn Hải

16

40257

Trạm y tế xã Quỳnh Long

17

40576

Bệnh viện đa khoa tư nhân Minh An

18

40577

Bệnh viện đa khoa Quang Thành

19

40217

Trạm y tế thị trấn Cầu Giát

20

40237

Trạm y tế xã Quỳnh Bảng

21

40063

Trạm y tế xã Quỳnh Ngọc

22

40224

Trạm y tế xã Quỳnh Tân

23

40235

Trạm y tế xã Quỳnh Hoa

24

40233

Trạm y tế xã Ngọc Sơn

25

40252

Trạm y tế xã An Hòa

26

40232

Trạm y tế xã Quỳnh Văn

27

97413

Bệnh xá Lữ đoàn 16/QK4

28

40225

Trạm y tế xã Quỳnh Châu

29

40231

Trạm y tế xã Tân Sơn

30

40239

Trạm y tế xã Quỳnh Thanh

31

40255

Trạm y tế xã Quỳnh Thọ

32

40250

Trạm y tế xã Quỳnh Giang

33

40258

Trạm y tế xã Tân Thắng

34

40256

Trạm y tế xã Quỳnh Thuận

35

40253

Trạm y tế xã Tiến Thủy

36

40238

Trạm y tế xã Quỳnh Mỹ

37

40245

Trạm y tế xã Quỳnh Yên

38

40593

Phòng khám bệnh đa khoa tư nhân Quang Minh


Huyện Tân Kỳ

1

40273

Trạm y tế xã Tân Hợp

2

40275

Trạm y tế xã Tân Xuân

3

40279

Trạm y tế xã Đồng Văn

4

40281

Trạm y tế xã Nghĩa Hợp

5

40282

Trạm y tế xã Nghĩa Hoàn

6

40284

Trạm y tế xã Tiên Kỳ

7

40285

Trạm y tế xã Tân An

8

40286

Trạm y tế xã Nghĩa Dũng

9

40288

Trạm y tế xã Kỳ Sơn

10

40290

Trạm y tế xã Kỳ Tân

11

40292

Trạm y tế xã Nghĩa Hành

12

40012

Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ

13

40289

Trạm y tế xã Hương Sơn

14

40283

Trạm y tế xã Nghĩa Phúc

15

40276

Trạm y tế xã Giai Xuân

16

40280

Trạm y tế xã Nghĩa Thái

17

40580

Bệnh viện đa khoa An Phát

18

40287

Trạm y tế xã Tân Long

19

40274

Trạm y tế xã Tân Phú

20

40293

Trạm y tế xã Tân Hương

21

40278

Trạm y tế xã Nghĩa Đồng

22

40277

Trạm y tế xã Nghĩa Bình

23

40291

Trạm y tế xã Phú Sơn

24

40272

Trạm y tế thị trấn Tân Kỳ

25

40587

Phòng khám đa khoa Tân Hà


Huyện Thanh Chương

1

40422

Trạm y tế thị trấn Thanh Chương

2

40424

Trạm y tế xã Hạnh Lâm

3

40427

Trạm y tế xã Thanh Phong

4

40428

Trạm y tế xã Thanh Mỹ

5

40435

Trạm y tế xã Thanh Ngọc

6

40437

Trạm y tế xã Thanh Lĩnh

7

40439

Trạm y tế xã Ngọc Sơn

8

40440

Trạm y tế xã Thanh Thịnh

9

40441

Trạm y tế xã Thanh Chi

10

40442

Trạm y tế xã Xuân Tường

11

40444

Trạm y tế xã Thanh Lương

12

40446

Trạm y tế xã Võ Liệt

13

40448

Trạm y tế xã Thanh Thủy

14

40449

Trạm y tế xã Thanh Khai

15

40456

Trạm y tế xã Thanh Xuân

16

40457

Trạm y tế xã Thanh Đức

17

40560

Trạm y tế xã Ngọc Lâm

18

40447

Trạm y tế xã Thanh Long

19

40451

Trạm y tế xã Thanh Hà

20

40423

Trạm y tế xã Cát Văn

21

40438

Trạm y tế xã Đồng Văn

22

40559

Trạm y tế xã Thanh Sơn

23

40433

Trạm y tế xã Đại Đồng

24

40004

Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương

25

40429

Trạm y tế xã Thanh Tiên

26

40453

Trạm y tế xã Thanh Tùng

27

40443

Trạm y tế xã Thanh Dương

28

40434

Trạm y tế xã Thanh Đồng

29

40454

Trạm y tế xã Thanh Lâm

30

40426

Trạm y tế xã Phong Thịnh

31

40436

Trạm y tế xã Thanh Hương

32

40431

Trạm y tế xã Thanh Liên

33

40452

Trạm y tế xã Thanh Giang

34

40061

Trạm y tế xã Thanh An

35

40425

Trạm y tế xã Thanh Hòa

36

40450

Trạm y tế xã Thanh Yên

37

40062

Trạm y tế xã Thanh Nho

38

40445

Trạm y tế xã Thanh Khê

39

40455

Trạm y tế xã Thanh Mai


Huyện Tương Dương

1

40014

Trung tâm y tế huyện Tương Dương

2

40143

Trạm y tế thị trấn Thạch Giám

3

40144

Trạm y tế xã Mai Sơn

4

40146

Trạm y tế xã Hữu Khuông

5

40151

Trạm y tế xã Yên Tĩnh

6

40155

Trạm y tế xã Yên Na

7

40156

Trạm y tế xã Lưu Kiền

8

40158

Trạm y tế xã Xá Lượng

9

40161

Trạm y tế xã Yên Thắng

10

40163

Trạm y tế xã Tam Hợp

11

40162

Trạm y tế xã Tam Quang

12

40553

Trạm y tế xã Xiêng My

13

40154

Trạm y tế xã Yên Hòa

14

40153

Trạm y tế xã Lượng Minh

15

40160

Trạm y tế xã Tam Đình

16

40152

Trạm y tế xã Nga My

17

40159

Trạm y tế xã Tam Thái

18

40145

Trạm y tế xã Nhôn Mai


Huyện Yên Thành

1

40354

Trạm y tế xã Mã Thành

2

40355

Trạm y tế xã Lăng Thành

3

40356

Trạm y tế xã Tân Thành

4

40357

Trạm y tế xã Đức Thành

5

40358

Trạm y tế xã Kim Thành

6

40359

Trạm y tế xã Hậu Thành

7

40362

Trạm y tế xã Quang Thành

8

40363

Trạm y tế xã Tây Thành

9

40367

Trạm y tế xã Phú Thành

10

40368

Trạm y tế xã Hoa Thành

11

40369

Trạm y tế xã Tăng Thành

12

40371

Trạm y tế xã Thịnh Thành

13

40372

Trạm y tế xã Hợp Thành

14

40373

Trạm y tế xã Xuân Thành

15

40375

Trạm y tế xã Nhân Thành

16

40376

Trạm y tế xã Trung Thành

17

40380

Trạm y tế xã Vĩnh Thành

18

40383

Trạm y tế xã Viên Thành

19

40386

Trạm y tế xã Bảo Thành

20

40387

Trạm y tế xã Mỹ Thành

21

40388

Trạm y tế xã Công Thành

22

40389

Trạm y tế xã Sơn Thành

23

40382

Trạm y tế xã Khánh Thành

24

40364

Trạm y tế xã Phúc Thành

25

40557

Trạm y tế xã Hùng Thành

26

40353

Trạm y tế thị trấn Yên Thành

27

40370

Trạm y tế xã Văn Thành

28

40377

Trạm y tế xã Long Thành

29

40385

Trạm y tế xã Liên Thành

30

40381

Trạm y tế xã Lý Thành

31

40582

Phòng khám Đa khoa tư nhân 247

32

40006

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành

33

40584

Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn

34

40374

Trạm y tế xã Bắc Thành

35

40379

Trạm y tế xã Nam Thành

36

40360

Trạm y tế xã Đô Thành

37

40384

Trạm y tế xã Đại Thành

38

40361

Trạm y tế xã Thọ Thành

39

40365

Trạm y tế xã Hồng Thành

40

40378

Trạm y tế xã Minh Thành

41

40366

Trạm y tế xã Đồng Thành

42

40558

Trạm y tế xã Tiến Thành


Thành phố Vinh

1

40001

Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An

2

40019

Bệnh viện đa khoa Thành phố Vinh

3

40021

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

4

40025

Bệnh viện Y học Cổ truyền

5

40036

Bệnh viện Tâm thần Nghệ an

6

40044

Trạm y tế Cảng Nghệ tĩnh

7

40047

Trạm Y tế Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

8

40064

Trạm y tế xã Nghi Liên

9

40069

Trạm y tế phường Đông Vĩnh

10

40071

Trạm y tế phường Lê Lợi

11

40073

Trạm y tế phường Hưng Dũng

12

40075

Trạm y tế phường Quang Trung

13

40076

Trạm y tế phường Đội Cung

14

40077

Trạm y tế phường Lê Mao

15

40080

Trạm y tế phường Hồng Sơn

16

40081

Trạm y tế phường Trung Đô

17

40083

Trạm y tế xã Hưng Đông

18

40084

Trạm y tế xã Hưng Lộc

19

40088

Trạm y tế phường Hưng Phúc

20

40486

Trạm y tế xã Nghi Ân

21

40519

Trạm y tế xã Hưng Chính

22

40542

Bệnh viện 115 Nghệ An

23

40543

Bệnh viện đa khoa Thái An

24

40547

Bệnh viện Công an tỉnh Nghệ An

25

40548

Bệnh viện Mắt Nghệ An

26

40549

Bệnh viện đa khoa TTH Vinh

27

40570

Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng (BV Thái Hoàng)

28

40148

Bệnh viện Mắt Sài Gòn_Vinh

29

40574

Bệnh viện Quốc tế Vinh

30

40575

Trung tâm Huyết học Truyền máu Nghệ An

31

40082

Trạm y tế xã Nghi Phú

32

40079

Trạm y tế phường Bến Thủy

33

40087

Trạm y tế phường Quán Bàu

34

40488

Trạm y tế xã Nghi Kim

35

40544

Bệnh viện đa khoa Cửa Đông

36

40149

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

37

40026

Bệnh viện 4- Cục hậu cần Quân khu 4

38

40550

Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh

39

40571

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An

40

40586

Bệnh viện Tai Mũi Họng Miền Trung

41

40074

Trạm y tế phường Cửa Nam

42

40086

Trạm y tế phường Vinh Tân

43

40085

Trạm y tế xã Hưng Hòa

44

40070

Trạm y tế phường Hà Huy Tập

45

40552

Bệnh viện đa khoa Tư nhân Đông Âu

46

97414

Bệnh xá Lữ đoàn 283/QK4

47

97416

Bệnh xá Lữ đoàn 80/QK4

48

40489

Trạm y tế xã Nghi Đức

49

40078

Trạm y tế phường Trường Thi

50

40065

Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nghệ An


Thị xã Cửa Lò

1

40090

Trạm y tế phường Nghi Tân

2

40091

Trạm y tế phường Thu Thủy

3

40092

Trạm y tế phường Nghi Hoà

4

40095

Trạm y tế Phường Nghi Thu

5

40020

Trung tâm y tế Thị xã Cửa Lò

6

40094

Trạm y tế Phường Nghi Hương

7

40037

Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An

8

40093

Trạm y tế phường Nghi Hải

9

40089

Trạm y tế phường Nghi Thủy

Thị xã Hoàng Mai

1

40219

Trạm y tế xã Quỳnh Vinh

2

40220

Trạm y tế xã Quỳnh Lộc

3

40221

Trạm y tế phường Quỳnh Thiện

4

40222

Trạm y tế xã Quỳnh Lập

5

40226

Trạm y tế phường Mai Hùng

6

40228

Trạm y tế phường Quỳnh Xuân

7

40230

Trạm y tế xã Quỳnh Liên

8

40572

Trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai

9

40223

Trạm y tế xã Quỳnh Trang

10

40229

Trạm y tế phường Quỳnh Phương

11

40042

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập

12

40573

Bệnh viện đa khoa Quang Khởi

13

40227

Trạm y tế phường Quỳnh Dị


Thị xã Thái Hòa

1

40555

Trạm y tế phường Long Sơn

2

40164

Trạm y tế phường Hoà Hiếu

3

40182

Trạm y tế phường Quang Tiến

4

40186

Trạm y tế xã Nghĩa Tiến

5

40187

Trạm y tế xã Nghĩa Mỹ

6

40594

Phòng khám đa khoa tư nhân Đông Hiếu

7

40190

Trạm y tế xã Đông Hiếu

8

40189

Trạm y tế xã Nghĩa Thuận

9

40554

Trạm y tế phường Quang Phong

10

40188

Trạm y tế xã Tây Hiếu